Partneři

Všechny poradenské firmy v chovu dojnic se podílejí stejným dílem na financování soutěže. Nemáme žádné rozlišení partnerství, snažíme se o co největší zapojení chovatelů mléčných krav do této akce tak, aby si tito mohli každý rok poměřit své výsledky s nejlepšími z nich a zároveň s předcházejícími ročníky.

VVS Verměřovice

Společnost VVS Verměřovice s.r.o. se zabývá komplexní výživou a poradenstvím u všech kategorií hospodářských zvířat, především u skotu. Naše dlouholeté působení na trhu je postaveno na poradenství a dodávkách kvalitních vitamino minerálních doplňků výživy především v České republice, ale i na Slovensku a dalších zemích Evropy a světa. Na základě pravidelných investic do technologie výroby a distribuce disponujeme kromě ISO 9001 a HACCP certifikátem GMP+B1. Celý výrobní proces je kontrolován pomocí RFID technologie, která garantuje kvalitu a přesné množství použitých komponent každého výrobku. Z pohledu poradenství a služeb využívá VVS unikátní systém výpočtu krmných dávek a zpracování dat z kontroly užitkovosti, které umožnuje i managementu farem dojnic měsíčně kontrolovat stav svého stáda z pohledu produkčních ukazatelů, zdraví zvířat, reprodukce i nákladů. Výše zmíněné body oblasti kvality výrobků a poradenských služeb tak umožnují chovatelům krav a dalších hospodářských zvířat dosahovat lepších ekonomických výsledků a jak praví slogan společnosti VVS, mít svoji farmu ve formě.

www.vvs.cz

ECOLAB

ECOLAB - Přes 90 let pracujeme v pozadí procesů týkajících se zdravotní nezávadnosti potravin, prevence šíření nákaz a ochrany životně důležitých zdrojů. “ Naše znalosti, technologie a zkušenosti z oblasti výroby mléka nám dávají možnost poskytovat ta nejlepší, preventivní veterinárně - hygienická řešení pro trvalý ekonomický rozvoj farem “ Difference Matters.... Na rozdílu záleží www.ecolabcz.cz

ADDICOO GROUP

Společnost ADDICOO GROUP s.r.o. působí v oblasti krmných aditiv více než 25 let. Dodává fytogenní aditiva, adsorbenty toxinů, živé kvasinkové kultury, organické kyseliny a jejich deriváty a další. Využívá účinné látky, které pomáhají omezovat nadměrné používání antimikrobiálních látek, nezatěžují životní prostředí a zlepšují ekonomiku živočišné výroby. Chovatelům skotu nabízí sortiment produktů zaměřených na podporu funkce bachoru, zlepšení zdravotního stavu, snížení somatických buněk, snížení negativního dopadu tepelného stresu a zvýšení užitkovosti. A dále prostředky pro ošetření paznehtů a kůže a také výrobky pro stájovou hygienu. Veškeré dodávané krmné doplňky jsou v kvalitě GMP+. Společnost úzce spolupracuje s předními světovými výrobci – mezi nejvýznamnější patří firmy DELACON, LALLEMAND a INTRACARE, světoví lídři ve svých oborech. Více informací na www.addicoo.com

Servisní organizace chovatelů hospodářských zvířat v ČR

Servisní organizace chovatelů hospodářských zvířat v ČR. Zajišťuje vedení ústřední evidence hospodářských zvířat. Koordinuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti. Zajišťuje technické vedení plemenných knih dojeného skotu. Provozuje laboratoře rozboru mléka a laboratoř genetiky. Prostřednictvím dceřiné společnosti Plemdat, s.r.o. zpracovává, zveřejňuje a archivuje chovatelská data a provádí genetické hodnocení zvířat. Nabízí popis ušních známek. Zástupce České republiky v ICAR a ISAG, účastník INTERBULL a INTERBEEF. Více informací na www.cmsch.cz

Lallemand

Společnost Lallemand Animal Nutrition vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce hodnotné živé kvasinky a bakteriální produkty - včetně probiotik, silážních inokulantů a derivátů kvasinek. Tato inovační řešení pozitivně přispívají ke kvalitnější výživě zvířat a jejich lepším životním podmínkám. Společnost Lallemand Animal Nutrition nabízí vyšší úroveň odbornosti, vedení a závazek v oblasti výživy zvířat přicházet s dlouhodobými a ziskovými řešeními, které posouvají naše partnery kupředu “ Lallemand Forward”. Lallemand Animal Nutrition je specifická pro váš úspěch = Specific For Your Success.

www.lallemand.com

Limagrain

Francouzská společnost Limagrain byla založena v roce 1965. Aktuálně je 4. největší osivářskou společností na světě. Duálně řízené družstvo zaměstnává více než 10.000 zaměstnanců s obchodními aktivitami ve více než 150 zemích. Limagrain je multiplodinovou společností. Obchodní úspěch značky LG je svázán především se šlechtěním kukuřice. Již v roce 1977 byl rozdělen šlechtitelský program na silážní a zrnový. Jednoznačnou prioritou ve šlechtění hybridů určených ke krmným účelům se stala maximalizace získané energie cestou navýšení stravitelnosti buněčných stěn. Díky detailní znalosti vhodných genotypů k hybridizaci nabízí společnost na trh silážní kukuřice s garantovanou vysokou stravitelností vlákniny označené kvalitativní známkou LG Animal Nutrition (LGAN) již od roku 1997.
Obchodním výsledkem je dominantní postavení v inovacích, jejich aplikaci a tržním podílu kukuřičných silážních hybridů v Evropě.
LGAN silážní hybridy jsou jasnou volbou úspěšných chovatelů dojnic.

www.lgseeds.cz

Ministerstvo zemědělství

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly.

Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

http://eagri.cz/

MLECOOP

MLECOOP – odbytové družstvo je aktuálně největší sdružení producentů mléka v ČR. Dodává téměř 2,5 milionu litrů vyprodukovaného mléka denně, což je přibližně 890 milionů litrů za rok, čímž zaujímá 27% trhu s mlékem v ČR. Současných pět mlékařských odbytových družstev, které jsou členy MLECOOPu, sdružuje přes 300 producentů mléka z Čech i Moravy. Mléko dodávají 29 mlékárnám, z nichž je jich 28 v České republice a pouze jedna v sousedním Německu. MLECOOP hájí ekonomické zájmy svých členů ve formě lobbingu vůči mlékárnám a také současně zastupuje chovatele dojnic při jednání s nevládními zemědělskými organizacemi, Ministerstvem zemědělství, SZIF a dalšími institucemi.

CRV Czech Republic, spol. s r.o.

CRV Czech Republic je největší plemenářskou firmou v ČR.Chovatelům nabízí inseminační dávky top býků plemen dojných, kombinovaných i masných. Dále poskytuje software na řízení stáda, genotypování plemenic HerdOptimizer, systém na řízení reprodukce a zdraví stáda Ovalert, inseminaci, sono, tvorbu připařovacích plánů v programu SireMatch a poradenství v oblasti reprodukce a šlechtění skotu. Působí po celém území ČR. www.crvcz.cz

Vydavatelství Profi Press s.r.o.

Vydavatelství Profi Press s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Zastřešuje obory zemědělské prvovýroby s navazujícími službami, obory profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby, komunální techniky a alternativních zdrojů energie. Do portfolia vydavatelství Profi Press se řadí 15 časopisů a tři odborné časopisy pro veterinární lékaře. Vydavatelství vydává řadu knižních publikací, je mediálním partnerem několika veletrhů u nás i v zahraničí. Více informací na www.profipress.cz.

Náš chov

Časopis Náš chov se zaměřuje na všechny obory chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat, jejich zdraví a technologie ustájení. Dvakrát ročně je jeho součástí specializovaná příloha. Měsíčník je celobarevný, s rozsahem 80 až 100 stran. Má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy. Cílovou skupinou jsou specialisté pro chov hospodářských zvířat.

www.naschov.cz