Partneři

Všechny poradenské firmy v chovu dojnic se podílejí stejným dílem na financování soutěže. Nemáme žádné rozlišení partnerství, snažíme se o co největší zapojení chovatelů mléčných krav do této akce tak, aby si tito mohli každý rok poměřit své výsledky s nejlepšími z nich a zároveň s předcházejícími ročníky.

VVS Verměřovice

Společnost VVS Verměřovice s.r.o. se zabývá komplexní výživou a poradenstvím u všech kategorií hospodářských zvířat, především u skotu. Naše dlouholeté působení na trhu je postaveno na poradenství a dodávkách kvalitních vitamino minerálních doplňků výživy především v České republice, ale i na Slovensku a dalších zemích Evropy a světa. Na základě pravidelných investic do technologie výroby a distribuce disponujeme kromě ISO 9001 a HACCP certifikátem GMP+B1. Celý výrobní proces je kontrolován pomocí RFID technologie, která garantuje kvalitu a přesné množství použitých komponent každého výrobku. Z pohledu poradenství a služeb využívá VVS unikátní systém výpočtu krmných dávek a zpracování dat z kontroly užitkovosti, které umožnuje i managementu farem dojnic měsíčně kontrolovat stav svého stáda z pohledu produkčních ukazatelů, zdraví zvířat, reprodukce i nákladů. Výše zmíněné body oblasti kvality výrobků a poradenských služeb tak umožnují chovatelům krav a dalších hospodářských zvířat dosahovat lepších ekonomických výsledků a jak praví slogan společnosti VVS, mít svoji farmu ve formě.

www.vvs.cz

ProBovin s.r.o.

ProBovin s.r.o. je strategickým partnerem společnost ABS Global - největší plemenářské společnosti v chovu skotu, která nedávno oslavila 70. výročí od svého založení. Naším účelem v ProBovin je být chovatelům skotu co nejvíce ku prospěchu a být pro ně užiteční. Kromě poradenství v oblasti genetického pokroku chovatelům pomáháme i v prevenci mastitid. Prostřednictvím připařovacího programu GMS uzpůsobeného přímo potřebám chovatelů, mimořádné účinnosti přípravků na struky Valiant a také našemu know-how, poradenství a školení faremních zaměstnanců se nám daří zlepšovat ekonomické výsledky našich zákazníků a v neposlední řadě také přispívat k radosti z jejich práce. Hlavní hodnoty ABS jsou: Průkopnictví | Pozornost zákazníkovi | Orientace na výsledky | Zájem o lidi | Zodpovědnost www.abspb.cz

ECOLAB

ECOLAB - Přes 90 let pracujeme v pozadí procesů týkajících se zdravotní nezávadnosti potravin, prevence šíření nákaz a ochrany životně důležitých zdrojů. “ Naše znalosti, technologie a zkušenosti z oblasti výroby mléka nám dávají možnost poskytovat ta nejlepší, preventivní veterinárně - hygienická řešení pro trvalý ekonomický rozvoj farem “ Difference Matters.... Na rozdílu záleží www.ecolabcz.cz

MIKROP

Firma MIKROP ČEBÍN, a.s. je ryze českou rodinnou firmou s více než 25letou tradicí v oblasti krmivářského průmyslu, působící nejen v ČR, ale i zahraničí. Hlavním zaměřením naší společnosti je vývoj, vlastní výroba a distribuce minerálních a minerálně-vitamínových premixů a směsí pro všechny druhy hospodářských zvířat. Firma vyrábí produkty nejen pro chovatele přežvýkavců, prasat, drůbeže apod., ale i pro myslivce a sportovní rybáře. Naše výrobky splňují svou kvalitou přísné mezinárodně uznávané standardy, včetně patřičné certifikace (např. ISO 9001; HACCP GM+B1) a od roku 2018 jsou veškeré naše výrobky vyráběny ze surovin neobsahující GMO. Firma dlouhodobě investuje do inovativních a moderních technologií výroby krmiv, a do vývoje zcela nových produktů. Při vývoji nových produktů vycházíme jak z přání samotných chovatelů, tak i z nejnovějších světových poznatků ve výživě a krmení zvířat. Firma disponuje moderní laboratoří pro analýzu a hodnocení krmiv, která je nezbytným článkem pro poskytování kvalitního a komplexního poradenství chovatelům ve výživě a krmení zvířat. Aktivně rozvíjíme svou činnost i v oblasti konzervace krmiv a ekonomice výroby mléka. Naši specialisté na chov skotu využívají moderní technická a koncepční řešení (Cornellský systém výživy skotu, program DinaMilk, sledování nákladovosti IOFC) v oblasti managementu chovu dojeného skotu, která přispívají k dosahování velmi dobrých produkčních, reprodukčních a ekonomických ukazatelů – ziskovosti chovu. Cílem naší společnosti je maximální spokojenost chovatelů s našimi produkty a úrovní námi poskytovaných služeb.

www.mikrop.cz

ADDICOO GROUP

ADDICOO GROUP s.r.o. působí v oblasti krmných aditiv a je založená na 25 letech zkušeností v oboru. Základy společnosti byly položeny v roce 1992, tehdy jako dceřiná firma rakouské společnosti DELACON. Po počátečním rozvoji trhu s fytogenními aditivy se firma začala zabývat i jinými typy krmných aditiv, např. adsorbenty mykotoxinů, organickými kyselinami a jejich účinnějšími deriváty, silážními inokulanty. Využívá účinné látky, které pomáhají omezovat nadměrné používání antimikrobiálních látek, nezatěžují životní prostředí a zlepšují ekonomiku živočišné výroby. V roce 2017 management odkoupil od mateřské firmy její podíl a zahájil novou etapu působení firmy na trhu. Společnost ADDICOO klade důraz na vlastní vývoj a výrobu, na úzkou spolupráci se všemi partnery. Hledá ekonomicky nejvýhodnější řešení problémů současné živočišné výroby, vytváří speciální programy i pro specifické podmínky jednotlivých podniků či zemí. Součástí aktivit firmy je rozvoj trhů ve střední a východní Evropě, stejně jako rozvoj úzké spolupráce s předními výrobci surovin a doplňkových látek na celém světě. Mezi nejvýznamnější z nich patří DELACON a LALLEMAND, světoví lídři ve svých oborech. Oboustraně prospěšná spolupráce, hledání inovativních řešení a snaha o udržení vysoké kvality produktů ve standardu GMP+ jsou základními hodnotami společnosti ADDICOO, na kterých je postaveno dlouhodobé a úspěšné působení firmy na trhu. Více informací na www.addicoo.com

Servisní organizace chovatelů hospodářských zvířat v ČR

Servisní organizace chovatelů hospodářských zvířat v ČR. Zajišťuje vedení ústřední evidence hospodářských zvířat. Koordinuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti. Zajišťuje technické vedení plemenných knih dojeného skotu. Provozuje laboratoře rozboru mléka a laboratoř genetiky. Prostřednictvím dceřiné společnosti Plemdat, s.r.o. zpracovává, zveřejňuje a archivuje chovatelská data a provádí genetické hodnocení zvířat. Nabízí popis ušních známek. Zástupce České republiky v ICAR a ISAG, účastník INTERBULL a INTERBEEF.

Vydavatelství Profi Press s.r.o.

Vydavatelství Profi Press s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Zastřešuje obory zemědělské prvovýroby s navazujícími službami, obory profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby, komunální techniky a alternativních zdrojů energie. Do portfolia vydavatelství Profi Press se řadí 15 časopisů a tři odborné časopisy pro veterinární lékaře. Vydavatelství vydává řadu knižních publikací, je mediálním partnerem několika veletrhů u nás i v zahraničí. Více informací na www.profipress.cz.

Náš chov

Časopis Náš chov se zaměřuje na všechny obory chovatelské činnosti z pohledu plemenářské práce, výživy zvířat, jejich zdraví a technologie ustájení. Dvakrát ročně je jeho součástí specializovaná příloha. Měsíčník je celobarevný, s rozsahem 80 až 100 stran. Má významné zastoupení u čtenářů ve Slovenské republice a byl zařazen mezi odborné recenzované časopisy. Cílovou skupinou jsou specialisté pro chov hospodářských zvířat.

www.naschov.cz

Lallemand

Společnost Lallemand Animal Nutrition vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce hodnotné živé kvasinky a bakteriální produkty - včetně probiotik, silážních inokulantů a derivátů kvasinek. Tato inovační řešení pozitivně přispívají ke kvalitnější výživě zvířat a jejich lepším životním podmínkám. Společnost Lallemand Animal Nutrition nabízí vyšší úroveň odbornosti, vedení a závazek v oblasti výživy zvířat přicházet s dlouhodobými a ziskovými řešeními, které posouvají naše partnery kupředu “ Lallemand Forward”. Lallemand Animal Nutrition je specifická pro váš úspěch = Specific For Your Success.

www.lallemand.com